Selecteer een pagina

Offerte ondertekenen

Voorkom dat klanten een ondertekende offerte niet bindend vinden en willen ontbinden door ze rechtsgeldig digitaal te laten tekenen voor akkoord, zodat deze een overeenkomst wordt en je dus altijd sterk staat bij eventuele discussie over de opdracht.

Offerte ondertekenen

Een offerte ondertekenen maakt het een overeenkomst, dus voorkom discussie door offertes digitaal te laten accepteren

Is een ondertekende offerte een bindende overeenkomst?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan. Juridisch moet je een offerte zien als het aanbod van de leverancier van goederen of diensten. Als dit aanbod wordt geaccepteerd, dan is sprake van een overeenkomst.

Om te kunnen bewijzen sprake is van een overeenkomst, moet de offerte worden ondertekend. Een ondertekende offerte is dan dus bindend als overeenkomst. Het aanbod is immers aanvaard.

Kun je een offerte digitaal ondertekenen?

Je kunt een offerte laten ondertekenen voor akkoord met de ouderwetse handgeschreven handtekening, maar het is veel sneller en voordeliger om te kiezen voor digitaal ondertekenen van offertes. Deze elektronische handtekening bespaart veel werk. Je kunt de offerte namelijk online naar je klanten sturen en laten accepteren.

Als deze ondertekend is krijg je een bericht en weet je dat de overeenkomst bindend is. Elektronisch ondertekenen van een offerte kan met onze software. Om de handtekening beter te kunnen kwalificeren kun je daar een sms-verificatie aan toevoegen.

Wanneer is ondertekenen van een offerte rechtsgeldig?

Ondertekenen van een offerte is rechtsgeldig als duidelijk aantoonbaar is dat de digitale handtekening afkomstig is van de ondertekenaar. Overigens staat de elektronische handtekening gelijk aan de handgeschreven versie en is deze dus geldig.

offerte ondertekenen
Is sprake van een overeenkomst als een offerte niet is ondertekend?

De overeenkomst kent over het algemeen geen vormvereisten. Dit betekent dat hij schriftelijk, mondeling of op talloze andere manieren tot stand kan komen. Als het aanbod is aanvaard is sprake van een rechtsgeldige overeenkomst.

Dit geldt overigens niet voor de arbeidsovereenkomst of de koopovereenkomst van roerende zaken. Daarbij geldt een schriftelijkheidsvereiste. Dit betekent dat een mondeling akkoord niet voldoende is.

Hoe kun je een ondertekende offerte ontbinden?

Een klant kan de ondertekende offerte annuleren. Maar dit kan niet zomaar. Een ondertekende overeenkomst ontbinden kan alleen onder voorwaarden. Bijvoorbeeld als je als opdrachtnemer toerekenbaar tekort bent geschoten in de nakoming van de overeenkomst.

Kan je de overeenkomst alsnog nakomen, dan moet je in verzuim zijn of zijn gesteld. De klant kan dit doen door een ingebrekestelling te versturen. Als je in verzuim bent, krijg je de kans om alsnog te leveren voordat de overeenkomst ontbonden wordt.

Stel dat je bier moet leveren aan een klant, maar je levert cola. Dan kan je in verzuim worden gesteld zodat je alsnog kunt leveren. Moet je bier aan het café leveren op zaterdag voor 16.00 uur, omdat het dan open gaat, maar dit lukt je niet, dan kan je ook niet meer herstellen en op tijd aan de overeenkomst voldoen en mag de overeenkomst of ondertekende offerte worden ontbonden.

Overigens kan een kleine tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet meteen zorgen voor ontbinding. Een voorbeeld hiervan is dat je het café honderd liter bier moet leveren, maar het blijkt 95 liter te zijn. Dat is hoogstwaarschijnlijk niet voldoende om tot annuleren van de ondertekende offerte of overeenkomst over te gaan.